Bezoldiging en belastingtarief

Bezoldiging en personenbelasting uitgelegd

Mar 11, 2024
Bezoldiging en personenbelasting in België

Wat is een bezoldiging?

Bezoldiging is het inkomen dat belastingplichtigen privé ontvangen en dat belast wordt in de personenbelasting. Of u nu loontrekkende bent of zelfstandige, met of zonder vennootschap, u wordt op dezelfde manier belast via progressieve belastingschijven. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over bezoldiging en de personenbelasting.

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Bezoldiging voor zelfstandigen
 2. Belastbaar inkomen voor eenmanszaken
 3. Belastbaar inkomen voor vennootschappen
 4. Voordeel van alle aard
 5. Hoe bereken ik een voordeel van alle aard?
 6. - Formule
 7. - Vast bedrag
 8. - Werkelijke waarde
 9. Sociale bijdragen
 10. Personenbelasting
 11. Voorafbetaling van de personenbelasting
 12. Eenmanszaak vs vennootschap
 13. Structuur weergave
 14. Voorbeeld bezoldiging

—--------------------------------

Bezoldiging voor zelfstandigen

Eenmanszaken, ook wel zelfstandigen zonder vennootschap genoemd, ontvangen hun inkomsten altijd privé. Bij zelfstandigen met vennootschap is dat anders. Hun inkomsten komen via de vennootschap binnen en worden belast op de winst die eruit voortvloeit door alle beroepskosten af te trekken van de omzet. De bezoldiging die de bedrijfsleider vervolgens aan zichzelf uitbetaalt, wordt belast in de personenbelasting.

Belastbaar inkomen voor eenmanszaken

Het belastbaar inkomen waar de belastingschijven op toegepast worden, is bij eenmanszaken het netto belastbaar inkomen en wordt berekend door de beroepskosten af te trekken van het bruto-inkomen. Bij eenmanszaken is het bruto-inkomen de omzet. Men berekent de beroepskosten door de kosten te vermenigvuldigen met het aftrekbaarheidspercentage.  

Bijvoorbeeld: voor een uitgave die voor 75% aftrekbaar is, telt op een uitgave van 2.000 euro, 1.500 euro mee als beroepskost.

De overige 500 euro telt mee voor het netto belastbaar inkomen waarop u nog belast wordt. 

Het is een vaak voorkomende misvatting bij eenmanszaken dat meer kosten maken een manier is om fiscaal te optimaliseren. Dit is echter niet altijd het geval, zoals blijkt uit het voorbeeld waarbij slechts 75% van de kosten aftrekbaar is.

Belastbaar inkomen voor vennootschappen

Bij vennootschappen worden de belastingschijven toegepast op het brutobedrag dat u uit de vennootschap haalt als bezoldiging. Dit wordt het bruto belastbaar inkomen of bruto bezoldiging genoemd. Aangezien de vennootschap de beroepskosten voornamelijk draagt, dienen er geen beroepskosten afgetrokken te worden van het bruto belastbaar inkomen.

Bedrijfsleiders kunnen wel een forfaitaire kost van 3% toepassen op de bruto bezoldiging met een maximum van 2.590 euro voor het aanslagjaar 2022. Dit heeft geen gevolgen voor de personenbelasting, wel voor de sociale bijdrage.

Voordeel van alle aard

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een vennootschap toekent aan de bedrijfsleider, zoals een bedrijfswagen, nutsvoorzieningen, sociale bijdragen, VAPZ, Smart Phone of bewoning. Met andere woorden, het zijn kosten die de vennootschap betaalt waarvan de bedrijfsleider privé ook gebruik maakt en dus privé een voordeel heeft.

Hoe bereken ik een voordeel van alle aard?

Er zijn 3 manieren om een voordeel van alle aard te berekenen: via een formule, een vast bedrag of de werkelijke waarde.

1. Formule:

Bepaalde kosten hebben een specifieke berekening. Voor een bedrijfswagen bestaat de volgende formule zonder al te veel in detail te gaan: cataloguswaarde x 6/7 x ouderdomspercentage x CO2-percentage. De partij die de loonaangifte doet, maakt de berekening. Doorgaans is dit het sociaal secretariaat of boekhouder.

Bijvoorbeeld: een Audi A4 2.0 30TDi met een CO2-uitstoot van 135 gram, een cataloguswaarde van 42.370 euro en datum eerste inschrijving op 27/03/2023 heeft in 2023 een voordeel alle aard van 4.467,01 euro per jaar, oftewel gemiddeld 372,25 euro per maand.

Een Tesla Model 3met een CO2-uitstoot van 0 gram, een cataloguswaarde van 44.990 euro en datum eerste inschrijving op 27/03/2023 heeft in 2023 een voordeel alle aard van 1.542,51 euro per jaar, oftewel gemiddeld 128,54 euro per maand.

2. Vast bedrag:

De overheid bepaalt voor bepaalde voordelen alle aard een vast bedrag, ongeacht het bedrag dat de vennootschap betaalt.

Bijvoorbeeld: een smartphone met abonnement resulteert in een voordeel alle aard van 7 euro per maand.

3. Werkelijke waarde:

Het bedrag dat door de vennootschap wordt betaald zal geheel of gedeeltelijk resulteren in een voordeel alle aard.

Als bedrijfsleider is het dus belangrijk om te weten hoe een voordeel van alle aard wordt berekend, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij de loonaangifte. Raadpleeg bij twijfel steeds een sociaal secretariaat of boekhouder voor verdere informatie.

Voorbeeld: sociale bijdragen kunnen zowel privé als via de vennootschap betaald worden. Omdat sociale bijdragen bedoeld zijn om uw persoonlijke sociale zekerheid te waarborgen, worden ze beschouwd als privékosten. Als u er toch voor kiest om ze via de vennootschap te betalen, kunt u privé profiteren vaneen voordeel van 100% van het bedrag, aangezien sociale bijdragen 100% privékosten zijn.

Wanneer de vennootschap bijvoorbeeld een bedrag van 4.000 euro per jaar betaalt, leidt dit tot een voordeel alle aard van 4.000 euro.

Niet alle privékosten die via de vennootschap betaald worden, leiden tot een voordeel alle aard. Kosten die op naam van de privépersoon staan en toegestaan zijn om via de vennootschap te betalen, zoals de bovengenoemde voorbeelden, leiden wel tot een VAA.

Het voordeel alle aard wordt toegevoegd aan het brut belastbaar inkomen en wordt beschouwd als inkomen. Neem bijvoorbeeld de 128,54 euro per maand van de Tesla Model 3. Dit bedrag vertegenwoordigt het voordeel dat u maandelijks als privépersoon heeft.

Vervolgens worden twee soorten belastingen toegepast op het belastbaar inkomen, namelijk de sociale bijdragen en de personenbelasting.

Sociale bijdragen

Het netto belastbaar inkomen van een zelfstandige wordt progressief belast aan de hand van verschillende inkomensschijven. De hoogte van deze schijven verschilt afhankelijk van het type zelfstandige statuut, zoals hoofdberoep of bijberoep. In de tabel hieronder staan de schijven voor een zelfstandige in hoofdberoep voor het inkomstenjaar 2023. Het tarief voor de eerste schijf wordt per kwartaal berekend.

Inkomensschijf Tarief
Schijf 1 Kleiner dan of gelijk aan € 16.409,20 € 866,62
Schijf 2 € 16.409,20 tot €70.857,99 20,50%
Schijf 3 € 70.857,99 tot €104.422,24 14,16%
Schijf 4 Meer dan € 104.422,24 0%

Sociale bijdrage is altijd een voorlopige bijdrage en wordt berekend op basis van het netto belastbaar jaarinkomen van 3jaar geleden, met inachtneming van een herwaarderingscoëfficiënt.

Ongeveer twee jaar later worden de sociale bijdragen definitief herberekend op basis van het werkelijke inkomen dat de FOD Financiën doorgeeftaan het sociaal secretariaat. Daarna ontvangt u een afrekening. Als u te weinig heeft betaald, moet u bijbetalen en als u te veel heeft betaald, krijgt u geld terug.

Het is raadzaam om zo nauwkeurig mogelijk de voorlopige bijdragen te betalen om verrassingen te voorkomen. Elke betaling is 100% fiscaal aftrekbaar en verlaagt dus de belastingen.

Als eenmanszaak kan het extra uitdagend zijn om een accurate berekening te maken, aangezien het netto belastbaar inkomen pas definitief bekend is wanneer het jaar is afgerond. In het laatste kwartaal kan er een betere inschatting gemaakt worden, maar dan zijn er al wel drie kwartalen aan sociale bijdragen betaald.

Een bedrijfsleider van een vennootschap kiest zelf een bezoldiging, waardoor de sociale bijdragen en personenbelasting op voorhandbekend zijn. Dit maakt het gemakkelijker om een correcte voorlopige sociale bijdrage te betalen.

De omzet voor een bedrijfsleider is uiteraard ook pas definitief bekend wanneer het jaar is afgerond, maar het inkomen komt binnen in de vennootschap en niet privé. Bij een eenmanszaak komt de omzet juist privé binnen.

Het verschil tussen een eenmanszaak en een vennootschap met betrekking tot sociale bijdragen is dat het netto belastbaar inkomen bij een eenmanszaak volledig afhankelijk is van de omzet (bruto-inkomen) en de beroepskosten, die niet op voorhand bekend zijn. Bij een vennootschap kan op voorhand een bezoldiging worden bepaald, waardoor het netto belastbaar inkomen wel bekend is.

Personenbelasting: belastingtarieven en belastingvrije som

De personenbelasting werkt met progressieve belastingtarieven. Dit betekent dat uw inkomen wordt belast in verschillende schijven, afhankelijk van uw inkomen. Voor het inkomstenjaar 2023 gelden de volgende tarieven:

Personenbelasting Tarieven personenbelasting (eerste €10.160 is belastingvrij)
Inkomensschijf Tarief
€ 0 - € 15.200 25%
€ 15.200 - € 26.830 40%
€ 26.830 - € 46.440 45%
Vanaf € 46.440 50%

Daarnaast heeft iedereen recht op een belastingvrije som, wat betekent dat u tot een bepaald bedrag geen belasting hoeft te betalen. Voor het inkomstenjaar 2023 bedraagt de belastingvrije som 10.160 euro, verhoogd op basis van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld, als u kinderen heeft of een handicap heeft, kunt u een verhoging krijgen.

Als u bijvoorbeeld twee kinderen ten laste heeft, heeft u recht op een belastingvrije som van 14.920 euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de eerste schijf. Dus als uw inkomen 15.200 euro is, wordt u alleen belast op het bedrag boven de belastingvrije som, wat neerkomt op 280 euro.

Voorafbetaling voor de personenbelasting

Normaal gesproken betaalt u de personenbelasting na het indienen van uw belastingaangifte. Maar er zijn voordelen aan het vooraf betalen van een zo accuraat mogelijk bedrag. Als eenmanszaak kunt u per kwartaal een deel vooraf betalen of een lening afsluiten bij de bank om de voorafbetaling in het begin van het jaar volledig te doen en vervolgens op maandbasis af te lossen.

Voor vennootschappen wordt de voorafbetaling gedaan via de loonaangifte per kwartaal. Dit wordt bedrijfsvoorheffing genoemd en komt maandelijks op de loonfiche te staan als u samenwerkt met een loonsecretariaat. Als uw boekhouder uw loonaangifte doet, ontvangt u alleen een factuur voor de bedrijfsvoorheffing.

Door voorafbetalingen te doen, kunt u boetes voorkomen en uw belastingafrekening zo soepel mogelijk laten verlopen. Zorg er daarom voor dat u op de hoogte bent van de voorafbetalingen voor uw persoonlijke situatie.

Eenmanszaak vs vennootschap

In het hoofdstuk "managementvennootschap" worden dertien technieken besproken om fiscaal te optimaliseren. Uit een berekening blijkt dat het verschil tussen een eenmanszaak en een vennootschap minimaal is als er geen gebruik wordt gemaakt van deze technieken en hetzelfde nettoloon wordt uitbetaald.

Stel, u hebt een omzet van €100.000 en beroepskosten van €40.000 zonder sociale bijdragen. De resterende €60.000 wordt gebruikt om de sociale bijdragen en de personenbelasting te betalen. Wat overblijft, is het nettoloon.

Eenmanszaak Vennootschap Verschil
Budget € 60.000 € 59.281,80 € 718,20
Sociale bijdragen € 10.206 € 10.082 € 124,20
Nettobelastbaar inkomen € 49.794,00 € 47.724,00 € 2.070,00
Personenbelasting € 16.933,99 € 17.024,58 € 90,59
Netto na belastingen € 32.860,01 € 34.330,32 € 1.470,31
Totale belastingen € 27.139,99 € 27.106,38 € 33,61
Totale belastingdruk 45,23% 42,09% 3,14%

Zoals u kunt zien, betaalt u ongeveer evenveel sociale bijdragen en personenbelastingen. De eenmanszaak betaalt echter €33,61 meer belastingen. Als bedrijfsleider van een vennootschap houdt u jaarlijks €1.470,31 meer nettoloon over, wat neerkomt op €122,52 per maand.

Let op: deze berekening houdt geen rekening met eventueel verhoogde boekhoudkosten. Dit is afhankelijk van het type vennootschap en het tarief van de boekhouder.

Structuur weergave

(Eenmanszaak)

Omzet
- Beroepskosten
-----------------
Netto belastbaar inkomen

Op het netto belastbaar inkomen betaalt u:

⦁ sociale bijdragen

⦁ personenbelasting

(Vennootschap)

Omzet
- Beroepskosten
-----------------
Winst voor belastingen
- Vennootschapsbelasting
-----------------
Winst na belasting

(Bezoldiging bedrijfsleider)

Bruto bezoldiging
+ VAA
- Bedrijfsvoorheffing (personenbelasting)
------------------
Netto
+ Vergoedingen
------------------
Nettoloon

Als de vennootschap de sociale bijdragen betaalt, worden deze toegevoegd aan het voordeel alle aard. Als dit niet het geval is, moet u de bijdragen nog betalen met uw nettoloon. In de praktijk zal de bruto bezoldiging verhoogd worden om de bijdragen te betalen met uw nettoloon.

Omdat zelfstandigen, met of zonder vennootschap, op dezelfde manier belast worden, levert een vennootschap weinig tot geen fiscaal voordeel op. In tegendeel, kosten zoals de opstart van een vennootschap en de boekhouder worden duurder. 

Voorbeeld bezoldiging

Een praktische berekening ter verduidelijking. Stel u heeft een belastbaar inkomen van 49.000 euro en een vrijgestelde som van 10.160 euro. 

Schijf 1: 

€ 15.200 - € 10.160 = € 5.040 

€ 5.040 x 25% = € 1.260 

Aangezien er een vrijgestelde som van 10.160 euro is, wordt u enkel belast aan 25% op het verschil tussen de maximumgrens van de eerste schijf en de vrijgestelde som. 

Schijf 2: 

€ 26.830 - € 15.200 = € 11.630 

€ 11.630 x 40% = € 4.652 

Schijf 3: 

€ 46.440 - € 26.830 = € 19.610 

€ 19.610 x 45% = € 8.824,5 

Schijf 4: 

€ 49.000 - € 46.440 = € 2.560 

€ 2.560 x 50% = € 1.280 

Alles boven 46.440 euro wordt belast aan 50%. 

Aangezien het belastbaar inkomen 49.000 euro is, wordt u enkel belast aan 50% op het verschil tussen 49.000 euro en de begingrens van de laatste schijf, namelijk 46.440 euro. 

Optelsom van de belastingen: 

€ 1.260 + € 4.652 + € 8.824,5 + € 1.280 = € 16.016,5 

De verschuldigde belastingen per schijf telt u op om op het totaalbedrag te komen. 

In de volgende hoofdstukken ontdekt u welke mogelijkheden er zijn om fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap te halen. 

Kosteloos Webinar voor Bedrijfsleiders

Privé vastgoed kopen en betalen met
de vennootschap

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op