Spaarrekening 101

De spaarrekening in crisis: waarom Vlamingen massaal op zoek moeten naar alternatieven

Mar 7, 2024
Erwin Achten
Financial Mentor

In onzekere economische tijden is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe u uw financiële middelen effectief kunt beheren.  In dit artikel ga ik dieper in op wat een spaarrekening is en hoe het werkt en geef ik enkele strategieën om uw spaargeld te beschermen en zelfs te laten groeien.

—--------------------------------

Inhoudsopgave

 1. Wat is een spaarrekening?
 2. Wat is het doel van een spaarrekening?
 3. Hoe werkt de rente bij een spaarrekening?
 4. De basisrente
 5. Voorbeeld berekening basisrente
 6. Voorbeeld verandering in basisrente
 7. De getrouwheidspremie
 8. Voorbeeld berekening getrouwheidspremie
 9. Welke soorten spaarrekeningen bestaan er?
 10. Voorbeeld roerende voorheffing spaarrekeningen
 11. Wat is de gemiddelde rente op spaarrekeningen?
 12. Welke alternatieven voor langetermijnsparen bestaan er?
 13. Inflatie, een slapende bodemloze put
 14. Conclusie

—--------------------------------

Wat is een spaarrekening? 

Een spaarrekening is een financiële rekening die bij een bank geopend kan worden en die dient om geld dat u niet nodig hebt te parkeren. Dit wordt gedaan door zowel particulieren als door vennootschappen. In tegenstelling tot een zichtrekening biedt een spaarrekening geen mogelijkheid om betalingen uit te voeren.

Het is belangrijk om bewust te zijn van de voorwaarden, kosten en opbrengsten die gepaard gaan met een spaarrekening, aangezien deze variëren afhankelijk van de bank en het specifieke product.

Wat is het doel van een spaarrekening?

Het doel van een spaarrekening is het veilig en “rendabel” opslaan van geld dat u niet direct nodig heeft. Het is een manier om financiële stabiliteit te bevorderen en te sparen voor toekomstige doelen. Door geld op een spaarboekje te plaatsen, krijgt u de mogelijkheid om rente te verdienen over het gestorte bedrag.

Hoe werkt de rente bij een spaarrekening?

De rente die u ontvangt bestaat uit twee delen, namelijk: 

 1. De basisrente;
 2. De getrouwheidspremie.

De basisrente

De basisrente ontvangt u voor elk bedrag dat u op deze rekening plaatst en voor elke dag dat deze som op de rekening blijft staan. De rente wordt uitgedrukt op jaarbasis, maar de berekening gebeurt wel degelijk op dagbasis.  

De uitkering ervan gebeurt normaal ook op jaarbasis, al hangt dit van bank tot bank af.

Voorbeeld berekening basisrente

De basisrente bedraagt 0,10% op jaarbasis. U stort € 1000 op uw spaarrekening en haalt dit geld vervolgens na 100 dagen weer af. U ontvangt de rente niet nadat u het geld hebt afgehaald, maar wel na het einde van het jaar. 

Hoeveel u precies ontvangt wordt als volgt berekend: 1000 x 0,10% *(100/365) =  € 0,27. 

Het tarief van de basisrente kan door de bank dagelijks gewijzigd worden, hetgeen betekent dat de nieuwe basisrente vanaf dat moment van toepassing is op het geld dat u op deze rekening heeft staan.

Voorbeeld verandering in basisrente

Voorbeeld: De basisrente bedraagt 0,10% op jaarbasis. U stort € 1.000 op deze rekening. Na 100 dagen verandert de bank de basisrente naar 0,20%.  

200 dagen na de storting van € 1.000 haalt u het geld van de rekening.  

Voor de eerste 100 dagen zal u op het einde van het jaar € 0,27 ontvangen. Voor de 100 dagen hierop volgend zal u € 0,55 ontvangen. 

In totaal ontvangt u voor de periode dat het bedrag van € 1.000 op uw spaarrekening heeft gestaan € 0,82. 

De getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie ontvangt u voor bedragen die onafgebroken 12 maanden op de spaarrekening blijven staan. 

De uitbetaling hiervan gebeurt op het einde van het kwartaal, waarin het geld tenminste 12 maanden op stond. De interest die u ontvangt, begint vanaf die dag ook verder geld op te brengen. 

De getrouwheidspremie, die op het moment van storting van toepassing is, blijft gedurende 12 maanden gegarandeerd. De bank kan met andere woorden het tarief voor deze storting niet veranderen. 

Voorbeeld berekening getrouwheidspremie

U stort op 01/05/2023 € 1000 op uw rekening. De getrouwheidspremie bedraagt 0,50%. U haalt het geld op 02/05/2024 van uw spaarrekening af.

Op 01/06/2023 past de bank de getrouwheidspremie aan naar 0,20%.

Het bedrag staat onafgebroken 12 maanden op de rekening. Het feit dat de bank de getrouwheidspremie in tussentijd heeft aangepast, speelt geen rol. Het is de getrouwheidspremie, op het moment van storting, die van toepassing is. 

Voor deze periode ontvangt u € 5 aan getrouwheidspremie. 

Deze € 5 zal vanaf de eerste dag van het volgende kwartaal ook basisintrest beginnen opleveren.

Welke soorten spaarrekeningen bestaan er? 

In België heeft u de keuze uit twee soorten spaarrekeningen, namelijk een gereglementeerde en niet-gereglementeerde spaarrekening.  

Een gereglementeerde spaarrekening is een rekening waarbij de intresten gedeeltelijk zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.  De interesten tot € 980 zijn namelijk vrijgesteld. Dit bedrag kan geregeld geïndexeerd worden.  

Op de intresten boven dit bedrag betaalt u 15% roerende voorheffing.  

Momenteel bedraagt de totale interest op een spaarrekening +/- 0,50%. Aan deze interest kan u tot een bedrag van €196.000 op uw gereglementeerde rekening hebben staan, alvorens u roerende voorheffing zult betalen.  

De vrijstelling van € 980 geldt per belastingplichtige. Dit betekent dat de interesten van al uw spaarrekening worden samengeteld, inclusief de rekeningen van uw minderjarige kinderen, aangezien u van deze laatste voor de helft eigenaar bent.

Gereglementeerd Niet-gereglementeerd
Fiscaal Intresten tot 980 Euro zijn vrijgesteld. Alles hierboven wordt belast aan 15% roerende voorheffing Hier geldt geen vrijstelling. De interesten van de eerste € 1 worden aan 30% roerende voorheffing belast.
Rentevoeten De rentevoet moet bestaan uit een basisrente en getrouwheidspremie. Er is niet noodzakelijk een opsplitsing tussen rentevoeten. Het is perfect mogelijk dat de bank slechts 1 soort rentevoet aanbiedt.
Voorwaarden rentevoet Er gelden zowel minima als maxima voor de basisrente en getrouwheidspremie. Er gelden geen minima en maxima.
Uitbetaling van de rente De getrouwheidsrente wordt telkens uitbetaald op de eerste dag na het kwartaal waarin de rente is verworven. Er zijn met andere woorden 4 uitbetalingsmomenten.  De basisrentevoet wordt telkens op 1 januari uitbetaald. De uitbetaling van de rente ligt niet vast en hangt van bank tot bank af.
Bescherming Tegoeden tot € 100.000 per bank en per persoon worden beschermd door het depositogarantiefonds Tegoeden tot € 100.000 per bank en per persoon worden beschermd door het depositogarantiefonds
House of Finance: Spaarrekeningen vergelijken

Voorbeeld roerende voorheffing spaarrekeningen

U heeft op spaarrekening X € 600 aan interesten ontvangen. Op spaarrekening Y heeft u € 480 aan interesten ontvangen.  

Zowel bank X als Y zullen aan de bron geen roerende voorheffing inhouden omdat het bedrag niet groter is dan € 980. U zal zelf een aangifte moeten doen in uw personenbelasting, omdat het bedrag van de twee spaarboekjes samen wel het bedrag van € 980 overschrijden. 

Wat is de gemiddelde rente op spaarrekeningen?

Momenteel bedraagt de gemiddelde rentevoet op een spaarrekening bij een bank tussen de 0,25% en 0,50%. Dit staat in schril contrast met de interest die je op je lening moet betalen, die momenteel tussen de 3% en 5% ligt.

Welke alternatieven voor langetermijnsparen bestaan er? 

Zoals hierboven al aangehaald, dient een spaarrekening enkel om geld dat u niet nodig heeft te parkeren. 

Wetende dat het huidig inflatiecijfer in België 5,6% (mei 2023) bedraagt, betekent dit dat uw geld op jaarbasis 5,1% aan waarde verliest. 

Als alternatief voor een spaarrekening kan je gediversifieerd investeren in:

 1. Aandelenfondsen
 2. Beleggingsfondsen
 3. Obligatiefondsen
 4. ETF's

Inflatie, een slapende bodemloze put

Een bedrijfsleider heeft vandaag € 100.000 op zijn spaarrekening staan. We kijken 5 jaar verder in de tijd. Laten we er gemakkelijkheidshalve even van uitgaan dat zowel de interest op de spaarrekening 0,50% is gebleven gedurende deze periode alsook de inflatie is hetzelfde gebleven, namelijk 5,60%. 

Het spaarbedrag is vanwege de inflatie in 5 jaar in koopkracht gedaald naar € 74.965.

Om dezelfde koopkracht te kunnen behouden, moest het spaargeld gegroeid zijn tot € 131.317. 

In werkelijkheid is de spaarrekening gegroeid tot € 102.525 maar in de realiteit heeft de bedrijfsleider 25% koopkracht verloren. 

Had diezelfde bedrijfsleider het bedrag van € 100.000 geïnvesteerd in een ETF op de S&P500, dan bedroeg zijn geannualiseerd rendement 12,28%.  

U zal nu waarschijnlijk opmerken: dit is geen gegarandeerd rendement. Ik kan bovendien verlies lijden hiermee. Dat klopt. Gaan we echter verder terugkijken in de tijd, dan heeft de S&P 500 sinds 1992 een geannualiseerd rendement opgebracht van 10,80%. 

Daarom is het zeer verstandig om enkel met geld te gaan beleggen waarvan u met een bepaalde zekerheid kunt zeggen, dat u het geld voor minimum 5 jaar kunt missen.  

Kunt u dit niet, dan moet u hiermee niet beleggen.  

Laten we nu even terug gaan naar ons geannualiseerd rendement van 12,28% over de afgelopen 5 jaar.  

Deze bedrijfsleider zou na 5 jaar een kapitaal hebben vergaard van € 178.448. 

Hij heeft met andere woorden € 75.923 meer vermogen dan wanneer hij dit geld op zijn spaarrekening had laten staan.  

We hadden berekend dat, om de koopkracht te behouden bij een inflatie van 5,60%, hij over een kapitaal moest beschikken van € 131.317 na 5 jaar.  

Hij beschikt hierover...

Meer zelfs, hij gaat er met € 47.131 op vooruit. 

Conclusie 

Spaarrekeningen hebben de neiging om lage rentetarieven te bieden, waardoor het rendement vaak niet opweegt tegen de stijgende kosten van levensonderhoud. Eén van de zekerheden die u in het leven heeft is dat het geld dat op een spaarrekening wordt bewaard, in waarde zal afnemen naarmate de jaren vorderen.

Als de inflatie hoger is dan de rente die u ontvangt op uw spaarrekening, verliest u koopkracht.

Het is belangrijk om te overwegen dat er alternatieve beleggings- en spaaropties zijn die mogelijk een hoger rendement kunnen bieden en u beter kunnen beschermen tegen de impact van inflatie.

Stort enkel geld op een spaarrekening waarvan u zeker bent, dat u het binnen 5 jaar nodig zult hebben.

En, laat u net zoals mijn cliënten, begeleiden in kwaliteitsvolle fondsen, ETF’s en andere vormen van beleggingen.

Kosteloos Webinar -  6 juni 2024

10 hacks voor pensioenopbouw
voor zelfstandigen

Inschrijven voor dit Webinar
Vraag een kennismakingsgesprek aan

Interesse in onze diensten voor ondernemers en bedrijfsleiders? Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan en krijg direct inzichten in jouw financiële mogelijkheden.

Neem contact op